In die­sem Fly­er Be­stat­tungs­for­men Fried­hof Herz­la­ke  fin­den Sie In­for­ma­tio­nen zu den un­ter­schied­li­chen Be­stat­tungs­for­men auf dem Fried­hof St. Ni­ko­laus in Herz­la­ke.

Pfarreiengemeinschaft Herzlake Dohren